همکاران ما

مسئول فنی و پشتیبانی  : اسماعیل برهانی

مسئول نصب و راه اندازی  خودرو : رضا کرمانی – حامد کرمانی -پوریا جمالی