نمایندگان ما

کرمان :

کرمان تصویر .جناب آقای مقیمی – ضلع شرقی پارک مطهری 

     تجهیزات اسپرت شاملو – خ امام جمعه 

بردسیر :

آقای  فخر آبادی  

   انار :

  آقای عبدارضایی 

  سیرجان -شهربابک – رفسنجان:

  آقای فتاحی 

لطفا جهت اطلاع از مشخصات نماینده با ما تماس بگیرید .

09132925991